ข่าวดี ! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (Expired)

Posted : October 10, 2016, 10:09 am in Event & Exhibitions View : 13,660

ข่าวดี ! ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
     ตามที่ บจก.เค.อี.กรุ๊ป  ได้จัดการประกวด ออกแบบงานประติมากรรม ครั้งแรกของ CDC  ภายใต้หัวข้อ inspiration นั้น ทางคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้ประชุมหารือเพื่อให้ผู้สนใจตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานส่งประกวด จึงขอขอยายเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ต.ค. 2559

***หมายเหตุ จึงขออภัยที่เลื่อนการประกาศผลงาน มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน 

1. ประเภทของผลงาน

ประติมากรรมลอยตัวแบบตั้ง ไม่จำกัดเทคนิค ได้แก่ รูปปั้น หรือวัสดุอื่นๆสำหรับติดตั้ง ในสวน หรือ ในอาคารของโครงการ โดยมีลักษณะแสดงออกมาในรูปแบบ ศิลปะรูปธรรม (Realistic) สามารถสัมผัสและเข้าใจได้โดยทั่วไป

2. หัวข้อแนวทางการสร้างสรรค์การออกแบบประติมากรรม

“Inspiration“ การจัดประกวดในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับ ได้แสดงความคิด จินตนาการ แรงบันดาลใจของตนผ่านมุมมองประติมากรรมของ Crystal Design Center และถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมากรรมในสวนและยังเป็นโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน อีกด้วย

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์ การออกแบบประติมากรรม

3.2 เพื่อส่งเสริมงานศิลปะประเภทประติมากรรม

4. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

4.1 ผลงานออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่มีการนำเสนอที่ไหนมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานของศิลปินท่านอื่น

4.2 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป

5. การส่งผลงานเข้าประกวด

5.1 เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 -ใบสมัครฉบับจริงพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน

-สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ชุด

 -หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง (passport) จำนวน 1 ชุด

5.2 ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานต่อ 1 ผู้สมัคร

5.3 ดาวน์โหลดใบสมัคร และ แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจน ครบถ้วนลงในเอกสาร และส่งพร้อมผลงานประกวด       

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยกรอกชื่อ อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อกดดาวน์โหลด

5.4    ผลงานที่เข้าประกวด

ออกแบบผลงานลงในกระดาษขนาด A3 (297mm x 420mm) เป็นแบบ Presentation ประกอบด้วย

•    แปลน 

•    รูปด้าน

•    ภาพ Perspective 

•    พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน

•    Soft File ( CD หรือ DVD)

ผู้สมัครส่งผลงาน โดยระบุชื่อผู้สมัคร และระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

5.5    ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน สามารถส่งได้2 ช่องทาง

ส่งดัวยตัวเอง ที่

ฝ่ายออกแบบฯ  1420/1 อาคารอี ชั้น 3 คริสตัลดีไซด์เซ็นเตอร์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น. โทร.02-1015950 , 02-1015952

ไปรษณีย์ ส่งถึง 

ฝ่ายออกแบบฯ  1420/1อาคารอี ชั้น 3คริสตัลดีไซด์เซ็นเตอร์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

** หากเอกสารหรือผลงานมีการชำรุดเสียหายระหว่างขนส่งทางไปรษณีย์ บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น

6.    รางวัล

รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1    จำนวน 1 รางวัล    เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล    เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3     จำนวน 1 รางวัล    เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล

หมายเหตุ
•    ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัล ต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย 
•    ผู้ที่เข้าประกวดมีสิทธิ์ 1 ผู้สมัคร ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น 


7.    การตัดสิน

7.1    เกณฑ์การตัดสินมีดังนี้

1. ความคิดสร้างสรรค์ /สอดคล้องกับพื้นที่บริบทจริง 60 %

2. วัสดุเทคนิคที่ใช้ทำผลงานสามารถนำมาผลิตและติดตั้งใช้งานจริงได้    40%

7.2    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

8.    กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

8.1    ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เค.อี.กรุ๊ป

8.2    ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัท เค.อี.กรุ๊ปมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ในเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป

8.3    ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำเป็นประติมากรรมจริงในโครงการ Crystal Design Center 

9.    กำหนดการดำเนินงาน

9.1    การส่งใบสมัครและผลงาน2 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่บัดนี้– 31 ตุลาคม 2559

9.2    ประกาศผลรางวัลการแข่งขัน และ รายละเอียดการรับรางวัล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทาง www.crystaldesigncenter.com/sculpturedesigncontest

10.    การรับผลงานคืน

ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกติดต่อขอรับผลงานคืน วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวันทำการจันทร์-ศุกร์

 

** หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่า เจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น 

*** หมายเหตุ กำหนดการ วันเวลา และรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม


ติดต่อประสานงาน โครงการประกวด Sculpture Design Contest
กรุณาติดต่อ ฝ่ายออกแบบ    
หมายเลข : 02-1015950  , 02-1015952  , 02-1015953
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น. 
www.crystaldesigncenter.com/sculpturedesigncontest