Event & Exhibitions

แจ้งยกเลิกการจัดงาน Film Camera Friend Market #2

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ แจ้ง "ขอยกเลิกการจัดงาน Film Camera Friend Market #2" เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน

และตระหนักถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

หวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ว ๆ นี้ และได้ร่วมสนุกกันอีกครั้ง คณะผู้จัดงานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


  • Share :